Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.HILLVIEWVT.COM

С използване на интернет сайт www.hillviewvt.com, всяко негово меню, категория или под категория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте Вашето съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.  Обвързването от Oбщите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите или специалните условия на уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

І. Общи положения
1). Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от ”Хил Вил Велико Търново” ЕООД на собствения си интернет сайт www. hillviewvt.com, за извършване на търговия от разстояние с подаръчни сертификати с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.hillviewvt.com, собственост на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД.
2). Страни по настоящия договор са „Хил Вил Велико Търново” ЕООД – дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново 5000, ул. „Магистрална” № 8, и адрес за кореспонденция гр.Велико Търново 5000, ул. „Магистрална” № 8, ЕИК 205040096, тел. +359 889 706 082 и email: office@hillviewvt.com от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта www.hillviewvt.com от друга.
3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.hillviewvt.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.hillviewvt.com
5). Запазване на пасивно поведение означава не напускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Пояснение на някои термини
Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт/магазин е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.hillviewvt.com;
Потребител/Клиент на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (Непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.hillviewvt.com, съхранявана при него, използвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „Хил Вил Велико Търново” ЕООД.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт / Сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
Авансово плащане e начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД преди получаването на поръчаната стока/услуга.
Подаръчен сертификат – документ издаден от търговеца, който потребителя/клиента получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че потребителят/клиентът е заплатил рекламираната стока или услуга напълно или частично и съответно може да се възползва от нея. Сертификатът, издаден от „Хил Вил Велико Търново” ЕООД не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност. С него единствено се удостоверява, че е извършено плащане на определен пакет с включена в него стока или услуга, за който документът е издаден. Този документ ще бъде опоменаван по-долу като договор за покупко/продажба.
Визуално представяне на услугите/стоките (снимков материал) на сайт www.hillviewvt.com показва единствено вида активност, която се предлага от доставчика на услугата, а не представя  реалното изпълнение на услугата от доставчика. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които www.hillviewvt.com не носи отговорност.
Описание на услугите/стоките в сайт www.hillviewvt.com включва информация за предоставяната услуга/стока от конкретния доставчик. Възможно е разминаване между описанието на услугата и нейното изпълнение, в зависимост от непредвидени обстоятелства, неблагоприятни метеорологични условия или други, за които www.hillviewvt.com не носи отговорност.
Търговец е собственикът на интернет магазина www.hillviewvt.com – „Хил Вил Велико Търново“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново 5000, ул. „Магистрална” № 8.
Поръчка е заявката за закупуване на стоки/услуги от интернет сайта при условията предвидени в него относно начина на доставка и заплащане от страна на потребителя/клиента.
Услуга е всяко действие от страна на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД по повод направена поръчка от страна на потребител/клиент относно предлаганото на интернет магазина.

ІІІ. Предмет на договора.
1). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.hillviewvt.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от „Хил Вил Велико Търново” ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договорът за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние (сертификат), предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
– За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите/стоките, закупени от потребителя чрез сайт www.hillviewvt.com, както и ако условия, обявени в сайта се окажат грешни или подвеждащи;
– За качеството на предоставените стоки или услуги, закупени от сайта. Всички възникнали във връзка с това въпроси се решават между потребителя и доставчика, предоставил конкретната стока или услуга.
– За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД;
– За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата;
– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.hillviewvt.com, независещи от екипа на същия.
4). Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, „Хил Вил Велико Търново” ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
5). Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „Хил Вил Велико Търново” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД.

ІV. Защита на лични данни
1). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. „Хил Вил Велико Търново“ ЕООД събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и Политиката за лични данни.
2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, „Хил Вил Велико Търново” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и Политиката за лични данни, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Хил Вил Велико Търново” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Хил Вил Велико Търново” ЕООД.
5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.hillviewvt.com; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от „Хил Вил Велико Търново” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в www.hillviewvt.com (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) могат да бъдат използвани от „Хил Вил Велико Търново” ЕООД за целите на директния маркетинг.
7). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.
8). Със съгласяване на общите условия на www.hillviewvt.com, потребителят разрешава в потребителските му профили www.hillviewvt.com или на обявения от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Хил Вил Велико Търново” ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

 1. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта www.hillviewvt.com
  1). Зареждайки заглавната интернет страницата www.hillviewvt.com, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, собственик на интернет сайта и Общите условия за ползване на сайта.
  2). Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
  3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Покупка на услуга/стока от интернет сайт www.hillviewvt.com може да се прави от регистриран и нерегистриран потребител, който съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.
  4). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице, който се обявява след направата на поръчка. Търговецът също е потребител на сайта www.hillviewvt.com, като използва предоставената електронна платформа за пазаруване от разстояние и промотиране на оферираните от него стоки/услуги.
  5). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта и условията за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.
  6). След сключване на договора, потребителят получава съобщение на предоставения по време на регистрация email адрес, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.
  7). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя чрез изпращане на електронно съобщение на предоставения по време на регистрация email адрес. Преводи на парични суми от www.hillviewvt.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващия я потребител.

VІ. Поръчка, плащане и доставка
Поръчка:
Поръчки на сертификати за подарък от www.hillviewvt.com се приемат и обработват всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа. Потребителите се уведомяват и чрез e-mail за получаването и потвърждаването на поръчки от www.hillviewvt.com.
Всяка поръчка включва следните задължителни елементи: номер на поръчка; поръчани продукти, брой, единична цена и обща стойност; вид сертификат и стойност; метод на плащане; обща цена на поръчката; адрес за доставка.
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните услуги. Всички цени в интернет магазин www.hillviewvt.com са в български лева с включен ДДС. Цените на продуктите не включват цената на подаръчния сертификат на хартиен носител и неговата доставка.
Подаръчният сертификат на „Хил Вил Велико Търново“ ЕООД се предлага в 2 варианта – електронен сертификат и такъв на хартиен носител.

Начини на плащане:
www.hillviewvt.com предоставя следните възможности за заплащане на сертификатите:
с дебитна/кредитна карта през системата на myPOS, плащане с наложен платеж на куриер при доставка/получаване на сертификат в хартиен носител, или с дебитна/кредитна карта, плащане на място в офиса на Хил Вил Велико Търново ЕООД на ул.Магистрална 8, гр.Велико Търново.

– Плащане с кредитна и дебитна карта чрез системата на myPOS.
Заплащането на поръчан сертификат през www.hillviewvt.com може да бъде извършено чрез кредитна карта или дебитна карта. През системата на myPOS могат да се правят плащания с карти Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, VPay, American Express, Union Pay, JCB, Bancontact, iDEAL, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, iCard. След получено плащане, представител на www.hillviewvt.com изпраща сертификата по вече потвърдения начин и срокове за доставка. „Хил Вил Велико Търново” ЕООД не събира, съхранява и по никакъв начин няма достъп до информация за данните от картите на потребителите.

-Плащане с наложен платеж или дебитна/кредитна карта на място в офиса на Хил Вил Велико Търново ЕООД на ул.Магистрална 8 град Велико Търново

-Плащане с наложен платеж на куриер при доставка/получаване на сертификат в хартиен носител 

Начини на лично получаване:

Получаването на сертификат на хартиен носител на www.hillview.com се извършва на място в офиса на Хил Вил Велико Търново ЕООД в гр.Велико Търново, ул.Магистрална 8. 

Начини на доставка:
Доставката на сертификат на хартиен носител на www.hillviewvt.com се извършва от служител на куриерска компания Еконт, с която „Хил Вил Велико Търново” ЕООД е сключила договор. Цената на доставката не е включена в цената на услугите. Потребителят получава заявената поръчка на посочения адрес за доставка или в посочен от него офис на куриерската фирма.
Доставката на сертификата се извършва в избрания срок и зависи от избрания вид сертификат:
Електронният сертификат се изпраща безплатно, на посочен от клиента имейл адрес. 

Срокове и условия за доставка:
– Потвърдена и платена поръчка до 17:00 ч. всеки работен ден – стандартна доставка на следващия работен ден (за малки населени места без офис на Еконт – съгласно график на обслужване до 3 работни дни след изпращането);
– Потвърдена и платена поръчка след 17:00 ч. – доставката се осъществява до 2 работни дни (за малки населени места без офис на Еконт – съгласно график на обслужване до 3 работни дни след изпращането)
– Срокът за доставка на сертификата на www.hillviewvt.com започва да тече след потвърждение на поръчката от нашия екип и постъпване на плащането по поръчката.

Важна информация:
– Цената на доставката на сертификата на www.hillviewvt.com не е включена в поръчката на сертификата на хартиен носител за доставка до точен адрес и до офис на Еконт.
– Доставки се извършват в рамките на работното време: от понеделник до петък, 09:00–18:00 ч
– За доставка в същия работен ден, доставка извън работно време и в празнични и почивни дни – моля свържте се с нас за повече информация.
– Посочените срокове и условия за доставка от www.hillviewvt.com важат за територията на Република България. 

VII. Изпълнение на услуги
1). Клиент направил електронна поръчка за услуга има ангажимента и носи отговорност да изтегли и разпечата условията за ползване на съответната услуга, които са му изпратени от Търговеца на посочения от него e-mail и да ги предостави на ползвателя.
2). Услугите се изпълняват след направена резервация по описания от Търговеца ред и срещу предоставен пред изпълнителя сертификат на хартиен носител и документ за самоличност.
3). Изпълнителят има право да откаже изпълнение на услугата в случай, че не са представени описаните в точка 3). документи или в случай че се усъмни в автентичността им, както и да отмени изпълнението на услугата поради възникнали непредвидени или чрезвичайни причини.

Резервации за изпълнение на услугите
4). Сроковете за резервация за изпълнение на услугите предлагани от интернет магазина са различни (според спецификата на услугата) и са описани в условията за ползване на конкретната услуга, както и в инструкциите за ползване описани на гърба на сертификата.
5). Резервациите са зависими от натовареността на базите и задължително се правят по сериен номер на валиден сертификат.
6). Резервация за извършване на услуга се счита за потвърдена/направена след предявено от страна на Клиента желание и фиксирани/посочени от Търговеца дата и час (час-когато това е уместно) по електронен път или чрез телефонен разговор между двете страни и/или на e-mail посочен от клиента.
7). Потвърдена/направена резервация може да бъде отменена минимум 24 часа или повече преди събитието /според условията за ползване на конкретната услуга/.
7.1). При отказ от вече направена резервация след посочения в т.8 срок, ползвателят губи правото да ползва сертификата.
7.2). Резервации по сертификати с изтекла валидност не се правят. Такива сертификати са невалидни и услугите към тях не подлежат на използване.

7.3). Вече потвърдена резервация може да бъде отменена от страна на Търговеца и/или доставчика заради влошени метеорологични условия или в други случаи на невъзможност за изпълнение на услугата,независещи от Търговеца и/или доставчика. В такива случаи, резервациите ще бъдат презаписвани за други дати удобни за клиента.  

Валидност на изпълнението на услуги:
8). Сертификатите за всяка услуга имат съобразена със спецификата ѝ валидност. Валидността на всеки сертификат е отпечатана на самия него.
9). Всеки сертификат може да се използва в рамките на своята валидност, изписана на лицевата му страна. Услугите към сертификати с изтекла валидност не се изпълняват!
10). Валидността на сертификата може да бъде удължена в случай на постъпило запитване на електронната ни поща (office@hillviewvt.com) преди изтичане на настоящата му валидност. 
11). Търговецът има право да откаже удължаването по предходната точка по негова преценка според спецификата на услугата.

12)Снимковия материал на сайта www.hillviewvt.com показва единствено вида активност, която се предлага от доставчика на услугата, а не представя реалното изпълнение на услугата. Възможно е разминаване между осъществяването на услугата, местоположението на предлагане, вида екипировка и други, за които не носим отговорност.

VIII. Промяна и отказ от поръчка
При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на услуга на същата стойност. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. При метод за плащане с карта, сумата се възстановява с кредитна операция по сметката на картата.
На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от поръчката от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на сертификата на електронен или хартиен носител от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много услуги с една поръчка, които се изпълняват отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последния сертификат.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: хартиеният носител на сертификата не е повреден; потребителят е предоставил на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД покупните документи за стоката, а именно: издаденият сертификат, удостоверяващ закупуване на услугата (получен в електронен вариант или на хартиен носител).
В случай на упражнено право на отказ от поръчка от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде сертификата (получен в електронен вариант или на хартиен носител) обратно на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД за решението си да се откаже от поръчката. До момента на предаването на сертификата от потребителя на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД, рискът от случайното му повреждане се носи изцяло от потребителя.
Koгaтo пoтpeбитeлят e yпpaжнил пpaвoтo cи нa oтĸaз oт поръчката oт paзcтoяниe, „Хил Вил Велико Търново” ЕООД възcтaнoвявa вcичĸи cyми, пoлyчeни oт пoтpeбитeля, с изключение на paзxoдитe зa дocтaвĸa, бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и нe пo-ĸъcнo oт 14 дни, cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo e бил yвeдoмeн зa peшeниeтo нa пoтpeбитeля дa ce oтĸaжe oт поръчката.
„Хил Вил Велико Търново” ЕООД възcтaнoвявa пoлyчeнитe cyми по банкова сметка предоставена от потребителя. “Хил Вил Велико Търново ЕООД не възстановява плащания по сметка на трети лица.

 1. Допълнителни условия
  1). „Хил Вил Велико Търново” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
  2). Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
  3). С потвърждаването на тези Общи условия потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително, изцяло или частично, цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа въз основа на конкретна оферта, поместена в нея.
  4). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
  5). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  6). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Хил Вил Велико Търново” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
  7). При възникнали спорове – страните могат да се обърнат към Орган за решаване на спорове в ЕС чрез специализирана платформа на електронен адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Х. Спорове
 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

ХI. Приложения
Ползването на услуги предлагани на интернет магазина имащи екстремен характер изискват задължителното запознаване, попълване и подписване на декларацията, предоставена от екипа изпълняващ услугата. Декларацията гласи следното:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
– Осъзнавам, че услугата в този сертификат има екстремен характер и носи рискове от имуществени вреди, тежки физически травми и/или фатален край!
– Осъзнавам рисковете от възникване на техническа повреда при изпълнението на услугата, която да доведе до инцидент.
– Доброволно поемам тези рискове и освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин всякакви претенции срещу лицата и институциите, които организират и провеждат тази дейност.
– Здравословното ми състояние и самочувствие е добро, нямам оплаквания.
– Не се намирам под въздействието на алкохол и/или други упойващи вещества.
– Получих инструктаж и указания относно услугата.
– Информиран съм, че организаторът не носи отговорност за непредвидени последствия от изпълнението на услугата.
– Давам съгласието си да получа спешна медицинска помощ и при нужда да бъда откаран до лечебно заведение.

Категории

Без категория
Офроуд приключения
Подаръчен ваучер
Разходки без включен офроуд
Пакети и допълнителни услуги
Събития

избери по МПС

АТВ
АТВ клас любителски
АТВ клас туристически
БЪГИ
БЪГИ клас любителски
БЪГИ клас туристически
Oфроуд "СМАРТ"
Джип

избери по продължителност

40 минути
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
6 часа
Полудневно
8 часа
Целодневно

избери по степен на адреналиност

Ниско
Средно
Високо

Виж "Общи условия" тук