Общи условия за отдаване под наем на превозно средство и предоставяне на допълнителна туристическа услуга

Общи условия за отдаване под наем на превозно средство и предоставяне на допълнителна туристическа услуга

 

ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

1. ПРЕДМЕТ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД и неговите клиенти, като уредените по-долу правила се отнасят до и регламентират услугите наем на Лек автомобил, наем на Джип, наем на АТВ, наем на БЪГИ, както и на всякакъв друг вид моторно или безмоторно превозно средство – наричани по-долу за краткост НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, с цел преминаване по организирана от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД разходка по маршрут, представляваща допълнителна туристическа услуга, резервирани чрез интернет страница, чрез  покупка на  ваучер от оператори на специализирани платформи за обяви за развлекателни преживявания или на място на обявените пунктове за тръгване от дружеството, които се предоставят от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД и/или неговите партньори.Общите условия представляват договор между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД и Вас като потребител на услугата.Прочетете Общите условия преди да използвате услугата. С попълването на декларация за съгласие и договор за наем на превозно средство, Вие приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

2. ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.4,  ЕИК: 205040096, Управител: Галя Стефанова.Банкова сметка: BG62UNCR70001523216338, Уникредит Булбанк.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  предоставя услугите наем на Лек автомобил, наем на Джип, наем на АТВ, наем на БЪГИ, както и наем на друго моторни и немоторни превозни средства за преминаване по организирана от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД разходка по определен маршрут, представляваща допълнителна туристическа услуга.
ПРЕДОСТАВЯТ СЕ СЛЕДНИТЕ ОПЦИИ ЗА НАЕМ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:3.3 ДЖИП ПОД НАЕМ:– джип Сузуки Витара.- джип УАЗ- джип Порше Кайен- джип Дайхацу Фероза
3.4  АТВ/БЪГИ под наем– АТВ клас юношески- АТВ клас туристически- БЪГИ клас любителски- БЪГИ клас туристически
3.5 ДРУГИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОД НАЕМ– Модифициран автомобил Смарт- Автобус ГАЗ- Трактор ЮМЗ- Велосипеди
Както и други превозни средства собственост на ХилВил Велико Търново ЕООД или на техни партньори.

3.2 Онлайн търговец3.2.1 ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД притежава свой собствен онлайн магазин, който е достъпен на следния интернет сайт www.hillviewvt.com.3.2.2. При използването на интернет услугите предоставяни от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД потребителите (клиентите) се съгласяват с общите условия за използване на интернет магазин WWW.HILLVIEWVT.COM , които са достъпни и всеки може да се запознае с тях.3.2.3 „ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си www.hillviewvt.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 45 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.3.2.4. В онлайн платформата си ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО предоставя възможност за закупуване на сертификати за подарък за предоставяне на някои от посочените в сайта услуги. Потребителите имат възможност да изберат от предоставените възможности за начин на заплащане – с дебитна/кредитна карта, с наложен платеж на куриера, доставил закупения сертификат, или на място в офиса на фирмата, намиращ се в град В. Търново, ул. „Магистрална“ №8, където може да заплатите закупения начин посредством кредитна или дебитна карта на постерминал. Поръчките могат да бъдат направени само от ползватели приели общите условия, достъпни на посочения сайт, като за осъществяването на продажбата не необходима регистрация в сайта.3.2.5. Онлайн услугите, които предлага ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, са изцяло съобразени с българското законодателство и изискванията на Правото на Европейския съюз относно онлайн търговията.3.3 Общо положение, права и задължения на Потребителя3.3.1. Потребител на услуга по смисъла на тези общи правила е лицето, което е сключило договор за наем на превозно средство, предоставено от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД – НАЕМАТЕЛ3.3.2. Потребителите на услуги, предоставени от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД следва да бъдат лица над 18 годишна възраст.3.3.3. Ако при осъществяването на разходката вземе участие непълнолетно лице, следва да бъде осигурен постоянно присъстващ пълнолетен придружител, който носи пълна отговорност за придружаващия го непълнолетен. Пълнолетният придружител и непълнолетният следва да бъдат посочени в подписана от страните декларация.3.3.4. Потребителите на услугите, предоставяни от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, имат следните права:

 • Потребителят на услугата има право да ползва наетото превозно средство необезпокоявано, като се съобразява изцяло с установените правила на организатора на услугата ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, приетите от дружеството общи правила, правилата за движение и нормите на българското законодателство
 • Потребителят на услугата има право да получи заплатената от него услуга, тоест да му бъде предадено за временно ползване съответното превозно средство и да бъде организирана разходка по определен маршрут, при спазване на разпоредбите от подписания между страните договор за наем на превозно средство, за времето, за което е заплатил, освен когато важни обстоятелства налагат предсрочното прекратяване на услугата.
 • Потребителят има право да изслуша и участва в подробен инструктаж, направен от Организатора, представител на фирмата, осъществяваща услугата или упълномощено от тях лице относно правилното използване на наеманото превозно средство, мерките за безопасност, правилата и задълженията, които следва да бъдат спазвани от всички участници в предстоящата разходка.
 • Потребителят има право да получи всички документи, удостоверяващи извършеното от него плащане, в това число фактури и касови бонове
 • Потребителят има право да получи копие/екземпляр от подписания между страните договор за наем, от приемно-предавателния протокол, подписан при сключването на договора за наем, от подписания приемно-предавателен протокол, удостоверяващ техническото състояние на наетото превозно средство.
 • Наемателят има право да изисква официален документ за всички направени разходи от Организатора, отнасящи се до поправянето и връщането на съответното превозно средство в годно за използване техническо състояние при констатирани повреди, причинени по време на действието на подписания договор за наем, в това число да получи документ за стойността на всяка заменена част по превозното средство, документ за заплащане на съответната стойност за положения ръчен труд, необходим за отстраняването на причинените вреди/щети по преводното средство.
 • Потребителят има право да прекрати преждевременно организирана разходка в случай на непредвидени нововъзникнали обстоятелства, за които не е бил наясно преди началото й. В този случай за потребителят остава задължението за пълно погасяване на наемната цена за първоначално определения период, освен в случаите, когато организаторът определи друго или прекратяването на разходката е по вина на Организатора или негов представител.
 • Потребителят има право да поиска удължаване времетраенето на организираната разходка по време на самата разходка, като в този случай срокът за наем, посочен в подписания между страните договор за наем, както и съответната наемна цена автоматично се удължават до момента на връщането на превозното средство в материалната база на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
 • Ползвателят на услугата (наемател по договора за наем) има право да получи подробна информация относно актуалното техническо състояние на наеманото превозно средство преди началото на организираната разходка, както и лично той да направи оглед на превозното средство. В случай, че по превозното средство са налице скрити недостатъци, които не могат да бъдат открити при нормалния му оглед, потребителят има право да получи информация и за тях.
 • Потребителят има право да поиска от организатора допълнителни средства за безопасност, специална екипировка и други срещу определено заплащане по ценоразпис, представен от Организатора
 • Потребителят има право да се запознае с всички документи, които следва да бъдат подписани от него при предоставянето на услугата – декларации, договори, общи условия и други.

3.3.5. Потребителите на услугите, предоставяни от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, имат следните задължения:

 • Потребителят се задължава да заплати в пълен размер наемната цена, определена в договора за наем/цената на закупения ваучер/услуга по банков път. По изключение заплащане на услугата се извършва и в брой при подписване на договор.
 • Потребителят се задължава да спазва стриктно представените от Дружеството организатор общи правила за предоставяне на услуга, разпоредбите на подписания договор за наем, правилата за безопасност по време на обиколките, инструкциите дадени по време на разходката дадени от определения от организатора придружител, нормите за правилно и безопасно движение, инструкциите и препоръките дадени по време на предварителния инструктаж, както и нормите на българското законодателство.
 • Потребителят се задължава да използва предоставените от Организатора предпазни и обезопасителни средства, да носи предоставената му защитна екипировка
 • Потребителят се задължава да полага грижите на добрия стопанин по време на действието на договора за наем и да върне превозното средство след изтичането на срока на договора в изправност и във вид и с оборудването, с което го получил преди началото на разходката.
 • Потребителят се задължава да участва и изслуша направения от Организатора инструктаж за безопасност и управление на превозното средство преди началото на организираната разходка.
 • Потребителят се задължава да извърши задължителните тестови опити за способностите на водача да управлява наетото превозно средство.
 • Потребителят се задължава съвместно с организатора да съставят и подпишат приемно-предавателен протокол при сключването на договора за наем, в който да приемат наетото превозно средство в актуалното му техническо състояние без забележки. В случай, че потребителят констатира забележки по превозното средство, същият се задължава да ги посочи в приемно-предавателния протокол преди началото на разходката. В случай, че бъдат открити нови забежки, повреди, щети по наетото превозно средство, ще се считат, че са възникнали по време на действието на договора за наем.
 • Потребителят се задължава да уведоми своевременно придружителя по време на организираната разходка в случай на щета, повреда, посегателство и друг проблем на превозното средство, настъпила по време на разходката.
 • Потребителят се задължава да подпише приемно-предавателен протокол при връщане на наетото превозно средство в материалната база на Организатора. В случай, че същият откаже да го подпише, той се подписва едностранно от представител на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД или негов партньор и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно производство.
 • Потребителят се задължава да изплати дължимото обезщетение за нанеси повреди и щети по време на разходката, виновно причинени от него. Стойността на обезщетението се равнява на направените разходи за подмяна/отстраняване на повредените части и замяната им с нови, заедно с равностойността на положения труд за отстраняване на повредите/щетите и други необходимо извършени разходи от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД за въвеждането на превозното средство в техническо състояние на изправност и годност за движение.
 • Потребителят се задължава да се вслушва в съветите на организатора или на определените от него лица, които провеждат предварителния инструктаж за безопасност и управление на превозно средство, да се вслушват в инструкциите давани от придружителя по време на разходката, да осигурят стабилно и правилно положение на тялото по време на път и управление на превозните средства (АТВ/БЪГИ/ДЖИП)
 • Потребителят се задължава да върне превозното средство, заедно с всички предоставени му ключове, документи и други неща, необходимо за управлението на превозното средство
 • Потребителят се задължава да осигури правилно управление на  повереното му превозно средство, с цел да се избегнат материални щети за организатора/сблъсък, удар в предмети, несъобразяване с пътната настилка и релеф на терена по маршрута, както и повреда, причинени в резултат на проявена небрежност, действие или поведение от ползвателите/. 
 • Потребителят се задължава да не преотдава под наем наетото от него превозно средство на друго лице, освен с изричното съгласие на Организатора за срока на сключения между тях договор
 • Потребителят се задължава да не извършва никакви ремонти на собствена инициатива по наетото превозно средство в периода на действие на договора, без изричното знание и съгласие на Организатора (Наемодателя)
 • Потребителят се задължава да не предоставя на друго лице управлението на наетото превозно средство, освен с изричното съгласие на Организатора или упълномощено от него лице.
 • Потребителят се задължава да не извършва резки движения, да не подава рязко газ с цел демонстративно шофиране, да не извършва опити за дрифтене/въртене на гуми на място или при влизане в завой, да не излиза от пътя, следван от водача/инструктор, да не шофира с несъобразена скорост или непосредствена близост до другите участници или други начини, създаващи опасност от инциденти, както и да не носи в себе си остри и други предмети, които могат да застрашат личното му здраве и това на околните.
 • Потребителят се задължава да спазва всички норми на българското и европейското законодателство, отнасящи се до използването на подобни услуги.


3.3.6. Потребителят се съгласява да подпише всички необходими документи преди началото на организираната разходка.3.3.7. Потребителят се съгласява да подпише изрична декларация, с която освобождава организатора от отговорност в случай на материални и физически вреди и щети, причинени лично на него или на придружаващия го непълнолетен, които са настъпили по време на разходката, на територия извън превозното средство, предназначено за разходката и на територии свободно достъпни по време на разходката, когато ползвателят не бил под обсега на наблюдение на организатора или упълномощения от него придружител. Със същата декларация потребителят се съгласява, че организаторът на разходката не носи отговорност в случай на причинени материални и физически вреди и щети на него или на придружаващия го непълнолетен, причинени от настъпили форсмажорни обстоятелства.3.3.8. Потребителят се съгласява, че Организаторът не носи отговорност в случай на настъпили форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, в това число и неподходящи метеорологични условия, възникнали след закупуване на ваучер и/или сключване на договора, които не могат да бъдат избегнати от страна на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД3.3.9. Потребителят декларира, че е наясно с екстремния характер на избраната от него услуга, уведомен е за възможните рискове за живота, здравето и имуществото му и се съгласява с тях. За целта подписва дадена от Организатора декларация, с която изключва отговорността му при възникване на инцидент, който не е пряка и непосредствена последица и не е по вина на Организатора, негов служител и/или предоставеното под наем превозно средство 3.4. Общи положения, права и задължения на Организатора (Наемодател на превозни средства)Организатор по смисъла на тези Общи правила е „ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД3.4.1. Организаторът има следните права:

 • Организаторът има право да получи дължимата от наемателя/потребител на услуга наемна цена/продажна цена по банков път предварително или най-късно до сключването на договор за наем на превозно средство
 • Организаторът има право да получи цялата необходима му информация отнасяща се до факти за наемателя/потребител на услуга , които могат да застрашат живота и здравето лично на него, на другите потребители по време на организираната разходка и/или на служители на организатора, да повлияят върху правилното възприемане на правилата и нормите определени от Организатора, да повлияят върху възможностите на потребителя за правилно управление на превозното средство и други.
 • Организаторът има право да не допусне лица да управляват наетото превозно средство, които са във видимо нетрезво състояние или под наркотично опиянение.
 • Организаторът има право да прекрати предоставяната услуга и да си върне наетото превозно средство по всяко време, без предупреждение и за сметка на потребителя, ако същото не се ползва в съответствие с настоящите Общи правила и условията на договора за наем.
 • Организаторът има право да не предоставя услугата, ако поведението на наемателя/потребителя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и може да повлияе на трети лица.
 • Организаторът има право да не предостави на потребителя/наемателя управлението на неподходящо за него превозно средство и да му осигури друго, подходящо за него след проведените тестови опити.
 • Организаторът има право да предупреди ползвателите за вероятност от физически наранявания и имуществени вреди, поради не спазване на правилата за безопасност на управлението. При възникнала необходимост по преценка на организатора за повторно такова предупреждение да ги лиши от право да управляват превозното средство
 • При настъпване на повреда, щета и вреда на имуществото на Организатора, в това число и предоставеното на ползвателя превозно средство, която е причинена по вина на потребителя или придружителите му, Организаторът има право на обезщетение, равняващо се на стойността на поправената/подменената/отстранена част, разходи за труд свързани с отстраняването на повредата и другите необходими разходи до пълното възстановяване на техническото състояние на превозното средство в изправност и годно за експлоатация
 • При отказ от страна на потребителя/наемателя да подпише приемно-предавателен протокол за връщане на наетото превозно средство, в който е отразено актуалното състояние на наетото превозно средство, Организаторът има право същият да бъде едностранно подписан от него или негов партньор, както и от свидетел, удостоверяващ дадения отказ. Направените констатации в протокола ще обвързват и страната, която е отказала да го попише и може да бъде използвано като доказателство.
 • Организаторът има право да получи обратно даденото за временно ползване и управление превозно средство след края на периода, упоменат в договора или при автоматично удължаване – след приключване на разходката, в състоянието, в което е било отдадено под наем, с цялото оборудване, прилежащо към него, и без вреда, както и дадената задължителна за ползвателите екипировка, която е част от имуществото на Организатора.
 • Организаторът има право да прекрати договорът за наем и съответно разходката, в случай че е налице неизпълнение на договорните задължения от страна на НАЕМАТЕЛЯ/Потребителя, както и в случай на нарушение на правилата на Организатора или българското законодателство
 • Организаторът има право да си сътрудничи с квалифицирани партньори и компетентни лица относно поддръжката, изправността и други на превозното средство.
 • Организаторът има право едностранно да определи компетентното лице или специализиран автосервиз в случай на повреда/щета на наетото превозно средство, която следва да бъде коригирана.

3.4.2. Организаторът има следните задължения:

 • Организаторът се задължава да предостави за временно ползване наетото превозно средство, предмет на подписания между страните договор за наем, при спазване на установените от Организатора правила, влезлите в сила разпоредби на подписания договор, както и нормите на българското законодателство.
 • Организаторът се задължава да определи компетентно лице, което да придружава потребителя по време на цялата разходка, като същото следва да се съобразява с договорките между страните относно маршрут, времетраене на разходката и други.
 • Организаторът се задължава да проведе подробен и детайлен инструктаж за безопасност на управлението на превозното средство на всички участниците преди началото на разходката, да ги запознае с рисковете и опасностите по време на осъществяването на бъдещата разходка.
 • Организаторът се задължава да предостави възможност на потребителя за оглед на наеманото превозно средство, както и да му предостави цялата информация, която му необходима, за да прецени годността и изправността на наеманото превозно средство.
 • Организаторът се задължава да организира тестови карания на наемната машина от потребителя и да му изясни всички специфики за конкретното превозно средство (ако има такива)
 • Организаторът се задължава да провери предварително дали бъдещият наемател отговоря на описаните условия.
 • В случай, че е налице непълнолетно лице, което ще се включи в предоставяната услуга, организаторът се задължава да предостави на пълнолетния придружител цялата му нужна информация, включително и да изложи рисковете и причините за екстремния характер на предстоящото пътуване.
 • Организаторът се задължава да не приема непълнолетни, които са без придружител да наемат превозно средство, както и да участват в организираната разходка
 • Организаторът се задължава да предостави на ползвателя всички документи относно извършените от него плащания, както и документите удостоверяващи разходите, които Организаторът е направил, поради наличието на повреда/щета, по вина на потребителя
 • Организаторът се задължава да осигури компетентно техническо лице, което да направи оглед на превозното средство след края на разходката, да определи появилите се повреди/щети по него, ако има такива, и да ги опише в приемно-предавателния протокол
 • Организаторът се задължава да предоставя под наем са превозни средства, които са в техническа пригодност за тяхната експлоатация, във вид и с оборудване подходящи за използване според предназначението им
 • Организаторът се задължава да поддържа наличност на специална предпазна екипировка, която да предоставя на клиентите си за изпълнение на разходката
 • Организаторът се задължава да уведоми клиентите си своевременно в случай на възникнали форсмажорни обстоятелства, за които той няма отговорност и относно настъпилите промени следствие на тяхното появяване
 • Организаторът се задължава да предостави на потребителя (наемателя) всички необходими документи за управлението на превозното средство, ключове, части и други, които са необходими за правилното управление и използване на превозното средство.
 • Организаторът се задължава да постави указателни табели, че материалната база, където се намират наеманите превозни средства, както и мястото, където се прави техния оглед преди и след организираната разходка е под видеонаблюдение, както и да предупреди потребителите (наемателите) за това.
 • Организаторът се задължава да уведоми потребителя (наемателя) за всички специфики на наеманото от него превозно средство, както и за скритите му недостатъци, ако са налице такива на наеманото превозно средство.
 • Организаторът се задължава да уведоми няколко пъти (при нужда) потребителите за екстремния характер на предоставяната от него услуга, за възможните рискове при осъществяване на разходката, както и да ги запознае с правилата за безопасност на управление на превозното средство и правилата, определени от Организатора по време на разходката, с цел предотвратяване на инциденти.
 • Организаторът се задължава да поддържа постоянен контакт с определеното лице придружител/инструктор, както и да му даде необходимите правомощия за улесняване процеса на работа и подобряване условията и прекарването на организираната разходка.
 • Организаторът се задължава да спазва всички норми на българското и европейското законодателство, отнасящи се до предоставянето на подобни услуги.

3.4.3. Организаторът декларира, че е уведомил и изяснил с подробности възможността  за възникване на определени рискове за здравето на потребителя, ангажира се лично да се увери, че потребителят се е запознал подробно инструкциите за безопасност и безопасно управление на превозното средство по време на разходката, че преди началото на организираната разходка на участниците в нея е проведен подробен инструктаж и им е осигурена необходимата екипировка за тяхната безопасност (каски, очила и др.)

 1. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:


4.1. Предоставяните превозни средства се отдават с приемо-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, добър външен вид, с валидна гражданска отговорност, допълнително осигурена пътническа застраховка на местата в него, както и със задължителното оборудване, изисквано от българското законодателство (в случаите, в които превозните средства са с валидна регистрация). За АТВ/БЪГИ под наем са осигурени предпазни средства за безопасност при ползването им.4.2. След приключване на организираната разходка потребителите се задължават да върнете Предоставяните превозни средства с всички предадени документи в уговорения срок и място и в същото състояние4.3. След приключването на организираната разходка потребителите (наемателите) и организаторът (наемодателят) подписват приемно-предавателен протокол, в който се отбелязва актуалното състояние на наетото превозно средство, както и възникналите повреди и щети по време на разходката, ако има такива. Описаните в него повреди и щети са основание за възникването на правото на обезщетение за нанесените на организатора имуществени вреди.
ВАЖНО!!

Всички превозни средства преминават през видеонаблюдение, разположено около материалната база на ХилВил Велико Търново ЕООД, преди да бъдат отдадени под наем, което служи за доказателство за външното състояние на всяко отдадено под наем превозно средство.

При подписване на приемо-предавателния протокол, наемателят се съгласява, че наетото от него превозно средство е в добро техническо състояние и че няма забележки към техническото състояние на превозното средство. В случай че наемателят има забележки към техническото състояние на превозното средство, те следва да бъдат описани в приемо-предавателния протокол при наемането на съответното превозно средство.

 1. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ В СЛУЧАЙ НА ЩЕТА/ПОВРЕДА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

5.1. Неизпълнението на задължението за връщане на наетото превозно средство за повече от 3 часа от момента на изтичане на срока, за който е наето превозното средство, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  имат право да уведомят полицейските органи за действията на наемателя. В този случай потребителят заплаща наем до окончателното връщане на превозното средство по договорената в договора за наем тарифа.5.2. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД си запазва правото да прекрати услугата и да си върне наетото превозно средство по всяко време, без предупреждение и за сметка на потребителя, ако превозно средство не се използва в съответствие с настоящите Общи условия и подписания между страните договор за наем.5.3. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата.5.4. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД си запазва правото да не предоставя услугата, ако поведението на потребителя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица, възникнали в резултат на отказа на НАЕМОДАТЕЛЯ да предостави услугата5.5. При отказ на ползвателя да подпише приемно–предавателния протокол при връщане на превозното средство, той се подписва едностранно от представител на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  или негов партньор и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно производство.5.6. В случай на щета/повреда, причинена по вина на потребителя (наемателя) или друг участник в организираната разходка, Потребителят дължи обезщетение в полза на Организатора за причинените му имуществени вреди, което ще се равнява на цялостната стойност на причинената вреда/щета върху превозното средство. Определянето на размера на обезщетението и процедурата за констатирането на причинените по време  организираната разходка вреди се извършва при следната процедура, извършена съвместно между Организатора и компетентно техническо лице в присъствието на потребителя на услугата (наемателя на превозното средство):5.6.1. Организаторът е длъжен да определи отговорно за описването на щети, причинени от наемателя на превозното средство, лице, което да е технически компетентно и да представлява ХилВил Велико Търново ЕООД или специализиран автосервиз, с който ХилВил Велико Търново ЕООД има договорни отношения за поддръжка на своите превозни средства, а именно Рентми 2022 ЕООД.5.6.2. При осъществения от компетентното лице оглед на наетото превозно средство се попълва приемно-предавателния протокол за връщане на превозното средство, където следва да бъдат подробно описани всички открити повреди/щети на превозното средство, както и да се посочат използваните части за подмяната/отстраняването им и връщането на превозното средство в състояние годно за експлоатация.5.6.3. Стойността на цялостната щета по превозното средство се калкулира на базата на – материални щети по определени части на превозното средство, както и съответния ръчен труд обвързан със замяната/отстраняването на съответната повреда/щета. Сборът, представляващ цялостния размер на причинената щета, ще се счита за дължимо от наемателя на превозното средство, с което ще се погасят причинените на Организатора имуществени вреди5.6.4. При определянето на стойността на повредените части по превозното средство се прави проверка на стойността на съответната част при оторизирани доставчици. При невъзможност за определянето на съответната пазарна цена на конкретната част, отговорното лице за описването на щетите калкулира средна пазарна цена на съответната част, която се приема за изискуема от наемателя, причинил съответните щети. Определянето на стойността на съответния ръчен труд се калкулира еднолично от съответното отговорно лице за описването на щетите по превозното средство.5.6.5. ХилВил Велико Търново ЕООД има право да изисква погасяването на калкулираната стойност на причинените щети от наемателя на превозното средство, при подписването на приемо-предавателния протокол за връщане на отдаденото превозно средство. Начинът на плащане на претендираното обезщетение се определя между страните в момента, в който задължението е станало изискуемо – при подписването между страните приемо-предавателен протокол за връщане на наетото МПС.5.6.6. Наемателят на превозното средство запазва своето право да изисква официален документ за всички направени разходи във връзка с превеждането на съответното превозно средство обратно в годно техническо състоянието, а именно: документ за стойността на всяка заменена част по превозното средство, документ за заплащане на съответната стойност за положения ръчен труд, във връзка с отстраняването на причинените повреди/щети по превозното средство. В случай, че крайната стойност за отстраняването на щетата е по-ниска от първоначално изисканата от страна на ХилВил Велико Търново ЕООД, същия се задължава да възстанови разликата в съответната стойност на наемателят.

 1. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ, ВРЕМЕТРАЕНЕ

6.1. Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга са публикувани на интернет страницата или са обявени съответно от оператори на специализирани платформи за обяви за развлекателни преживявания и са валидни към момента на направената от потребителя заявка.6.2. Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга са за времеви период, съответстващ на избраната услуга и са посочени в Български лева, платими в съответната валута или в Евро по курса за деня на Централната Европейска Банка (ЕЦБ).6.3 Съдържанието на цената за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО е описано в избрания ваучер, както и в договора за наем.6.4 Пълната наемната цена се заплаща по банков път на обявените на страницата сметки на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД при закупуване на ваучер или при сключване на договор за наем. По изключение заплащане на услугата се извършва и в брой при подписване на договор.6.5 За ползване на услугата може да бъде закупен ваучер онлайн. Заявката се счита за потвърдена, когато ползвателят заплати стойността на ваучера.4.6 Ваучерите, предлагани от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  съдържат цялата информация за услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга, включително телефоните за връзка с ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД. За ползване на услугата, закупен ваучер се представя задължително на хартиен носител или визуализиран на мобилно устройство
6.7 Организираните разходки и предвиденото времетраене за наем на превозното средство, посочени в подписания между страните договор  са ориентировъчни. По време на самата разходка , в случай на забавяне или по друга причина е възможно времето да бъде различно и договорът се счита за прекратен към момента на връщане на превозното средство в материалната база на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД6.9 Времетраенето може да бъде удължено по време на провеждането на организираната разходка по собствена воля на наемателя, като в такъв случай срокът за наем посочен в договора за наем, както и съответната наемна цена автоматично се удължава до момента на връщането на превозното средство в материалната база на ХилВил Велико Търново.

 1. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА НАЕМ

За осъществяването на услугите, които предлага ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД се сключва договор за наем на превозно средство. Основанията за неговото прекратяване са следните:

 1. При изтичане на срока, за който договорът е бил сключен
 2. По взаимно съгласие между страните
 3. Без предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията от страна на НАЕМАТЕЛЯ.
 4. При невъзможност за изпълнение на договора по независещи от страните причини
 5. Без предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при неспазване на установените правила на Дружеството НАЕМОДАТЕЛ за използване на наетите МПС, които са били известни на НАЕМАТЕЛЯ при сключване на настоящия договор

 

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът, потребител на услугата се съгласява, че предоставяйки  свои лични  данни на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД, запознат е с целта и средствата на обработка на личните му данни, както и с доброволния характер на предоставянето на данните и с правото на достъп и на коригиране на събраните данни. Личните данни  могат да бъдат използвани от дружеството за дейността му и  всякакви законосъобразни цели. 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се ползват единствено във връзка с предоставяната услуга и породените от същата отношения и се съхраняват  от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД съгласно Закона за личните данни и Регламент /ЕС/2019/679.

 1. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споровете, които могат да настъпят между клиент и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.
Дефиниции използвани в настоящите Общи условия

  • „Организаторът“, „НАЕМОДАТЕЛЯТ“, „ДРУЖЕСТВОТО“, „ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИЗАТОР“, „НИЕ“ – означава „ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД“ е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” №8, ет.4, ЕИК: 205040096, Управител: Галя Стефанова
  • „ПОТРЕБИТЕЛ“, „ПОЛЗВАТЕЛ“, „НАЕМАТЕЛ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“, „СТРАНА ПО ДОГОВОРА“, „КЛИЕНТ“ – означава лицето, което е сключило договор за наем на превозно средство с „ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД
  • „ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“, „МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“, „МПС“ – предметът на сключения договор за наем
  • „УСЛУГА“ – означава предоставянето за временно ползване на наетото превозно средство и организирането на организирана разходка
  • ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.hillviewvt.com предоставящ възможността за закупуване на сертификати за предоставяне на услуги през Интернет.
  • „ПРИДРУЖИТЕЛ ПО ВРЕМЕ НА РАЗХОДКАТ“ – означава определеното от Организатора лице, което да придружава наемателя/ите по време на организираната разходка, да съблюдава за правилното протичане на разходката, да отговоря за сигурността и безопасността на участниците по време на разходката и при спазване на правилата
  • “ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (“ЗЗЛД”).
  • ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия

Категории

Без категория
Офроуд приключения
Подаръчен ваучер
Разходки без включен офроуд
Пакети и допълнителни услуги
Събития

избери по МПС

АТВ
АТВ клас любителски
АТВ клас туристически
БЪГИ
БЪГИ клас любителски
БЪГИ клас туристически
Oфроуд "СМАРТ"
Джип

избери по продължителност

40 минути
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
6 часа
Полудневно
8 часа
Целодневно

избери по степен на адреналиност

Ниско
Средно
Високо

Виж "Общи условия" тук