Общия условия за ползване на услугите на Хил Вил Велико Търново ООД

*Всички файлове за изтегляне се намират в най-долната част на страницата

1.ПРЕДМЕТ

С настоящите общи условия се уреждат взаимоотношенията между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД и неговите клиенти, като уредените по-долу правила се отнасят до и регламентират услугите наем на Лек автомобил, наем на Джип, наем на АТВ, наем на БЪГИ - наричани по-долу за краткост НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, с цел преминаване по организирана от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД разходка по маршрут, представляваща допълнителна туристическа услуга, резервирани чрез интернет страница, чрез покупка на ваучер от оператори на специализирани платформи за обяви за развлекателни преживявания или на място на обявените пунктове за тръгване от дружеството, които се предоставят от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД и/или неговите партньори. Общите условия представляват договор между ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД и Вас като потребител на услугата. Прочетете Общите условия преди да използвате услугата. С попълването на декларация за съгласие, Вие приемате и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия.

2.ДАННИ ЗА ФИРМАТА

ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство. Адресът на дружеството е гр. Велико Търново, ЕИК: 205040096, Управител: Галя Стефанова. Банкова сметка: BG62UNCR70001523216338, Уникредит Булбанк.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД предоставя услугите наем на Лек автомобил, наем на Джип, наем на АТВ, наем на БЪГИ за преминаване по организирана от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД разходка по маршрут, представляваща допълнителна туристическа услуга. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛА:

- Предоставяните превозни средства Ви се отдават с приемо-предавателен протокол в изрядно техническо състояние, добър външен вид, с валидна гражданска отговорност, допълнително осигурена пътническа застраховка на местата в него, както и със задължителното оборудване, изисквано от българското законодателство. За АТВ/БЪГИ под наем са осигурени предпазни средства за безопастност при ползването им. Вие се задължавате да върнете Предоставяните превозни средства с всички предадени Ви документи в уговорения срок и място и в същото състояние.

- Неизпълнението на задължението за връщане на наетото превозно средство за повече от 3 часа от момента на изтичане на срока по договор, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД имат право да уведомят полицейските органи за действията на наемателя. В този случай потребителят заплаща наем до окончателното връщане на превозното средство по договорената в договора за наем тарифа.

- ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД си запазва правото да прекрати услугата и да си върне наетото превозно средство по всяко време, без предупреждение и за сметка на потребителя, ако превозно средство не се използва в съгласие с настоящите Общи условия и договора за наем. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата.

- ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД си запазва правото да не предоставя услугата, ако поведението на потребителя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за потребителя и придружаващите го лица в резултат на не предоставянето на услугата.

- При отказ на ползвателя да подпише приемно–предавателния протокол при връщане на превозното средство, той се подписва едностранно от представител на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД или негов партньор и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно производство.

Предоставят се следните опции:

3.2 Разходки с джип:

3.2.1 Културна разходка с нает Джип по маршрут Арбанаси / Велико Търново– времетраене около 1 час:

3.2.2 Офроуд разходка с нает Джип по маршрут около Арбанаси с акцент на красивите гледки – времетраене около 1-2 часа, с кратки почивки на 2 гледки:

3.2.3 Разходка с нает Джип до местности около В.Търново, с включен офроуд - Хотнишки водопад; Никополис ад Иструм; Капиновски манастир и водопад; Килифаревски манастир и други по заявка – времетраене около 3 часа, с включена около 30 минути почивка на местността;

3.2.4 Нормален културен тур, с наети леки автомобили със следните маршрути: Разходка до връх Шипка и връх Бузлуджа; Разходка до Крушунски водопади и Деветашка пещера и други по желание.

3.3 АТВ/БЪГИ под наем

3.3.1 Офроуд разходка с АТВ около Арбанаси: Разходки с АТВ се организират при наем на минимум 2 АТВ-та. Предлагат се АТВ 125сс - 4 броя; АТВ 400/700сс - 2 броя. АТВ 400/700сс са с ръчни скорости и са само за лица над 18 години.

3.3.2 Офроуд разходка с БЪГИ около Арбанаси:

Предлагат се Бъги с различна мощност и капацитет – под 200сс/4 броя и над 250сс /4 бр. /едноместни и двуместни/.

3.4 Потребителите на услугата следва да бъдат лица над 14 годишна възраст, а за малолетни лица да е осигурен пълнолетен придружител.

3.5. Не се допускат да ползват услугата лица, употребили алкохол и наркотични вещества.

3.6 Потребителите на услугата се задължават да спазват правилата за безопасност по време на обиколките:

- да ползват обезопасителните средства в превозното средство;

- да носят предоставената защитна екипировка;

- да осигурят стабилно и правилно положение на тялото по време на път и управление на превозните средства – АТВ/ БЪГИ;

- да не извършват резки движения, да не пренасят остри предмети;

- да изслушат внимателно проведения инструктаж за безопасност и управление на превозните средства, както и да извършат тестови опит за способностите на водача да управлява някое от превозните средства АТВ/БЪГИ, като организатора си запазва правото да го лиши от управление на неподходящо превозно средство и да му осигури подходящо такова;

- да носят отговорност за себе си за евентуални злополуки, като с приемане на настоящите общи условия освобождават организатора от отговорност и се отказват от предявяването на каквито и да е искове;

- да осигурят правилно управление на поверените им превозни средства с цел да се избегнат материални щети за организатора/сблъсък, удар в предмети, несъобразяване с пътната настилка и релеф на терена по маршрута, както и повреда, причинени в резултат на проявена небрежност, действие или поведение от ползвателите/.

При виновно причинени материални щети, за сметка на ползвателя на услугата са всички необходимо извършени разходи от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД за въвеждане на превозните средства в състояние технически изправно и годно за движение.

3.7 ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД, наричан организатор:

- не носи отговорност за физически и материални щети на потребителите на услугата, причинени на територия извън превозното средство предназначено за разходка и територии свободно достъпни по време на разходката когато ползвателите не са под наблюдение на организатора , както и за вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън негов контрол;

- не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на услугата.

- не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на услугата поради възникнали форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след закупуване на ваучер и/или сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД при добросъвестно изпълнение на задълженията.

- запазва правото при неспазване на правилата за безопасност на управление, да предупреди ползвателите за вероятност от физически наранявание и имуществени вреди и при възникнала необходимост по преценка на организатора за повторно такова предупреждение да ги лиши от правота на управление.

4. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга са публикувани на интернет страницата или са обявени съответно от оператори на специализирани платформи за обяви за развлекателни преживявания и са валидни към момента на направената от потребителя заявка.

4.2. Цените на услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга са за времеви период, съответстващ на избраната услуга и са посочени в Български лева, платими в съответната валута или в Евро по курса за деня на Централната Европейска Банка (ЕЦБ).

4.3 Съдържанието на цената за НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО е описано в избрания ваучер, както и в договора за наем.

4.4 Пълната наемната цена се заплаща по банков път на обявените на страницата сметки на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД при закупуване на ваучер или при сключване на договор за наем. По изключение заплащане на услугата се извършва и в брой при подписване на договор.

4.5 За ползване на услугата може да бъде закупен ваучер онлайн. Заявката се счита за потвърдена, когато ползвателят заплати стойността на ваучера.

4.6 Ваучерите, предлагани от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД съдържат цялата информация за услугата НАЕМ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за ползване на допълнителна туристическа услуга, включително телефоните за връзка с ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД. За ползване на услугата, закупен ваучер се представя задължително на хартиен носител или визуализиран на мобилно устройство

5. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът, потребител на услугата се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД, e запознат с целта и средствата на обработка на личните му данни, както и с доброволния характер на предоставянето на данните и с правото на достъп и на коригиране на събраните данни. Личните данни могат да бъдат използвани от дружеството за дейността му и всякакви законосъобразни цели.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, получени за обработка от потребителите, се ползват единствено във връзка с предоставяната услуга и породените от същата отношения и се съхраняват от ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД съгласно Закона за личните данни и Регламент /ЕС/2019/679.

7. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Споровете, които могат да настъпят между клиент и ХИЛ ВИЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Изтегли общи условия